Сайт учителя математики Євтух Т.А.
Головна » Файли » Портфель документів » Листи

Вимоги до ведення зошитів з математики
30.06.2012, 21:41
Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах
27.12.2000                                                                               № 1/9—529
 
 Міністерству освіти і науки Автоном­ної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської і Се­вастопольської міських державних адмі­ністрацій, керівникам навчальних за­кладів системи загальної середньої освіти
 
 
Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають пере­глянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.
1. Види письмових робіт.
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:
розв'язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;
оформлення результатів виконання лабораторних, практич­них робіт (відповідно до навчальних програм);
складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;
записи результатів спостережень за природними явищами що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології географії, фізики;
самостійні та контрольні роботи.
2.Кількість тематичних контрольних робіт
2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу за­собами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:
Предмети
 
Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік
 
5 кл.
 
6 кл.
 
7 кл.
 
8 кл.
 
9 кл.
 
10 кл.
 
11 кл.
 
Математика
 
13
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгебра
 
 
 
 
 
9
 
8
 
8
 
7
 
6
 
Геометрія
 
 
 
 
 
5
 
7
 
5
 
6
 
8
 
 
2.2. Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, гео­графії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов'язковою.
2.3. Для запобігання перевантаження учнів час прове­дення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора на­вчального закладу за погодженням із вчителями.
Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі не­обхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.
 
3. Кількість і призначення учнівських зошитів
Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:
з математики:
5—6-класи — два зошити;
7—9-класи — два зошити з алгебри і один геометрії;
10—11-класи — один зошит з алгебри та початків аналізу і один — для інших видів письмових робіт;
з природознавства, біології та географії — по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних робіт та інших видів робіт;
з фізики та хімії — по два зошити; один для класних і домашніх робіт, другий — для лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у кабінеті протягом року);
для контрольного тематичного оцінювання з усіх дис­циплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які збері­гаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.
4. Порядок перевірки письмових робіт
4.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:
у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень;
у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;
у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць.
4.2. Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.
4.3. Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.
 
 Заступник міністра                                                    В.О.Огнев'юк
 
 
 Положення  про вимоги щодо ведення та перевірки   зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах
 
I.  Загальні положення
1.1.         Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
1.2.         Положення визначає основні організаційні засади, порядок ведення та перевірки зошитів з математики.
1.3.         Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів з 5-го по 11-й клас є обов'язковим.
1.4.         У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи .
 II.  Види письмових робіт учнів
2.1.    Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є :
•         вправи та задачі з математики;
•         складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;
•         самостійні та контрольні роботи.
2.2.       Форми поточних та підсумкових письмових робіт:
•         контрольні роботи з різнорівневими завданнями;
•         контрольні роботи в тестовій формі;
•         комбіновані контрольні роботи;
•         самостійні роботи.
Поточні контрольні роботи мають на меті перевірку засвоєння вивченого програмового матеріалу. Зміст та кількість робіт визначається вчителем з урахуванням складності матеріалу, кількості годин на його вивчення, а також здібностей учнів класу.
Для проведення поточних контрольних робіт учитель може використовувати цілий урок або його частину.
Підсумкові контрольні роботи проводяться після вивчення найбільш значущих тем у відповідності до календарно-тематичного планування вчителя та згідно з Програмою.
Підсумкові контрольні роботи проводяться в кінці семестру, року.
Кількість, характер самостійних робіт та час, відведений на їх проведення, визначається вчителем.
 ІІІ. Кількість і призначення учнівських зошитів
 3.1. Для виконання класних і домашних робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:
•  з математики 5 — 6 класи - два зошити;
•  з алгебри 7-9 класи - два зошити;
•  з алгебри та початків аналізу 10-11 класи - один зошит;
•  з геометрії 7-11 класи - один зошит.
3.2. Для контрольних робіт з математики передбачаються окремі зошити, які зберігаються в навчальному закладі протягом навчального року. В них виконуються контрольні та корекційні роботи:
в 5-6 класах - 1 зошит для контрольных робіт з математики;
в 7-11 класах - 2 зошити, з них один для контрольних робіт з алгебри (алгебри та початків аналізу) і один для контрольних робіт з геометрії.
3.3.          В разі використання зошитів з друкованою основою для перевірки навчальних досягнень учнів, вчитель повинен зберігати використані варіанти протягом навчального року.
3.4.          Самостійні роботи з математики учні можуть виконувати в робочих зошитах, в зошитах з друкованою основою, або на окремих аркушах.
 IV. Порядок ведення зошитів з математики
 Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог:
4.1.         Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом.
4.2.         Оформлення титульної сторінки зошита :   
 
                           Зошит
для робіт з математики(алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)
учня(учениці)_______ А класу
спеціалізованої школи №23
Прізвище та ім'я (в родовому відмінку)
 
4.3.         Зберігати поля з зовнішньої сторони.
4.4.         Вказувати дату виконання роботи : число цифрами, а місяць прописом.
4.5.         Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер вправи, задачі.
4.6.         Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою пропускати 4 клітини .
4.7.         Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності - із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.
4.8.         Невірні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, частину слова, слово, вираз - тонкою горизонтальною лінією; угорі над виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор.
 
V. Порядок перевірки письмових робіт учителями
 5.1.        Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,
перевіряються:
•        з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);
•        в   7-9   класах   -   один   раз   на   два  тижні   у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);
•        в   10-11    класах   -   один   раз   на   місяць  у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя). 
Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.
Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).
Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.
5.2.          Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.
5.3.          Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.
5.4.          У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:
•        при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.
•        підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;
•        при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
5.5.      Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться  до класного журналу.
За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.
5.6.       Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.
 
 
 

 
Категорія: Листи | Додав: 01122011 | Теги: перевірка зошитів з математики
Переглядів: 3188 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]